Vrijwaringsclausule (disclaimer)

Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.kantoorflipse.nl (hierna “deze website”). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kantoor Flipse b.v. (hierna Kantoor Flipse of “wij”) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kantoor Flipse garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijze enige aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk af.

Informatie van derden, producten, diensten
Indien en voor zover Kantoor Flipse links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Kantoor Flipse worden aanbevolen. Wij aanvaarden aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Verzoeken tot plaatsing van links naar deze website worden getoetst aan een aantal criteria. Vraag naar onze criteria en ons linkbeleid.

Informatie gebruiken
Kantoor Flipse behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal, logo’s et cetera). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kantoor Flipse of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Kantoor Flipse behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging, vooraf of achteraf te doen. Gaat u zelf periodiek na of de op of via deze website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Waarvan akte! (zeer pragmatische oplossing voor aansprakelijksperikelen - gezien op een kermis.)

(gezien op een kermis)

Privacy statement

Wij (Kantoor Flipse b.v.) respecteren de privacy van de bezoekers van onze website. Voor zover u informatie verstrekt wordt deze door ons vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek om informatie. U hebt het recht om de informatie op te vragen die wij van u hebben. Die informatie kan op uw verzoek gecorrigeerd of aangevuld worden voor zover zij onjuist respectievelijk onvolledig blijkt te zijn.

Wet WWFT:  cliëntenonderzoek en meldingsplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is onder meer van toepassing op vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, juridische dienstverleners en belastingadviseurs.

Het cliëntenonderzoek (bron: AFM) is “de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met een cliënt. Een onderneming verricht een cliëntenonderzoek ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het cliëntenonderzoek kan worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.”

Het cliëntenonderzoek moet ons in staat stellen om:

  • de cliënt te identificeren (dit houdt in praktische zin in dat wij u altijd zullen verzoeken, bij onze eerste afspraak een geldig(e) paspoort of ID mee te nemen)
  • diens identiteit te verifiëren
  • de uiteindelijke belanghebbende te identificeren en verifiëren
  • et cetera – lees HIER verder (externe link naar de AFM)